Šajā sadaļā mēs piedāvājām informāciju par metodēm un speciālistiem, kuri var palīdzēt Jums un Jūsu bērnam.  

Lai saņemtu psihologa, funkcionālo speciālistu (fizioterapeita, ergoterapeita, audiologopēda, mākslas terapeita), speciālā pedagoga pakalpojumus, nepieciešams bērnu psihiatra nosūtījums psihosociālās rehabiltācijas programmas ietvaros Psihiatrijas stacionārā vai Dienas stacionārā.

Bērnu psihiatri konsultē pacientus pēc iepriekšēja pieraksta. 
Zvanu centra darbinieki piedāvās Jums piemērotāko laiku un speciālistu!

Lai pierakstītos, aicinām zvanīt 80708866 vai izmantot elektronisko pieteikuma formu, kuru  atradīsiet ŠEIT.
 

Psihiatrs

Speciālists ar medicīnisko izglītību, kurš ārstē psihiskās saslimšanas. Psihiatrs ir ārsts, kurš uzstāda slimības dizagnozi, nozīmē ārstēšanu, nepieciešamības gadījumā izraksta medikamentus. Psihiatrs lemj par ambulatoru vai stacionāru ārstēšanu, kā arī sniedz citas rekomendācijas, kas palīdzētu uzlabot pacienta stāvokli.

Izmeklēšana:

Anamnēzes ievākšana (saruna ar vecākiem par bērna ttīstību, medicīniskās dokumentācijas savākšana par dažādiem izmeklējumie. Psihiatrs var lūgt vecākiem arī bērna raksturojumu no skolas vai bērnudārza. Bērna uzvedības novērojumi, saruna ar bērnu.

Psihiatrs var nozīmēt dažādus medicīniskus izmeklējumus (piemērma, dzirdes pārbaudi, asisnanalīzes, EEG, lūgt logopēda un psihologa izvērtējumu, u.c.)

Ārstēšana:

Ārstēšanas plāna sastādīšana, nozīmējumi pie citiem speciālistiem, medikamenti (vajadzības gadījumā). Arī ārsts var veikt psihoterapeitiskas sarunas gan ar bērnu, gan vecākiem. 

Bērnu psihiatri konsultē pacientus pēc iepriekšēja pieraksta. 
Zvanu centra darbinieki piedāvās Jums piemērotāko laiku un speciālistu!

Lai pierakstītos, aicinām zvanīt 80708866 vai izmantot elektronisko pieteikuma formu, kuru  atradīsiet šeit. 

Ņikita Bezborodovs

Ņikita Bezborodovs

Anete Masaļska

Anete Masaļska

Arnis Riževs

Arnis Riževs

Larisa Razdarbedina

Larisa Razdarbedina

Tatjana Parovinčaka

Tatjana Parovinčaka

Sergejs Jeļisejevs

Sergejs Jeļisejevs

Ārija Lāce

Ārija Lāce

Gunārs Trimda

Gunārs Trimda

Speciālisti, kuru pakalpojumu saņemšanai nepieciešams bērnu psihiatra nosūtījums.

Psihologs

Speciālists ar izglītību psiholoģijā, kurš var strādāt psiholoģiskajā konsultēšanā, veikt intelektuālās un emocionālās sfēras izpēti ar īpašiem testiem, vadīt saskarsmes prasmju treniņu, sniegt psiholoģisku atbalstu. 

Lai veiktu izvērtējumu:

Saruna ar vecākiem par bērna attīstību, bērna uzvedības novērojumi, īpaši testi - uzdevumibērnam, anketas vecākiem.

Konsultēšana:

Izmanto dažādas metodes (saruna, rotaļas, darba lapas, zīmēšana, izdevumi bērniem un tmldz.) un izglītošana saistībā ar noteiktiem tematiem, piemērām, kādas stratēģijas var izmantot saistībā ar bērna nevēlāmo uzvedību, kā pārvarēt stresu, utt. 

Marija Legzdiņa

Marija Legzdiņa

Zanda Šteinberga

Zanda Šteinberga

Marika Ekarte

Marika Ekarte

Ilze Reinfelde

Ilze Reinfelde

Inese Elsiņa

Inese Elsiņa

Askolds Meirāns

Askolds Meirāns

Baiba Trainovska

Baiba Trainovska

Olga Stoporeva

Olga Stoporeva

Logopēds

Speciālists ar medicīnisko vai pedagoga izglītību, kurš nodarbojas ar valodas un runas traucējumu novēršanu bērniem un pieaugušajiem. Logopēdijai ir audzinoša nozīme, jo tā sniedz pienesumu indivīda attīstībā, kā arī sniedz atbalstu mācību iestādēm izglītības procesa veicināšanā.

Izmeklēšana:

Logopēds sākotnēji pēta runas veidu un priekšnosacījumus pareizas runas attīstībai, nosaka traucējumu iemeslus. Traucējumi var būt izrunā, ritmā un runas plūsmā, valodā un tās attīstībā, lasīšanā un rakstīšanā. Var būt arī traucējumi, kas saistās ar psihopataloģiskajām vai psihiatriskajām saslimšanām.

Terapijas un metožu izvēle:

Individuālās terapijas programmu logopēds izveido atbilstoši katra pacienta specifiskajām vajadzībām (piemēram, roku sīkās motorikas, elpošanas, muskuļu vingrinājumi, kognitīvo attīstību veicinoši uzdevumi u.tml.). Logopēds arīdzan sniedz informatīvu atbalstu ģimenēm.

Evija Puga

Evija Puga

Jevgenija Cigankova

Jevgenija Cigankova

Ergoterapeits

Speciālists ar profesionālu izglītību, kurš strādā ar klientiem visās vecuma grupās. Ergoterapeits palīdz cilvēkiem ar dažādiem kustību traucējumiem, kā arī palīdz trenēt smalkās pirkstiņu kustības, gatavot pirkstiņus rakstīšani, māca bērnam pašaprūpes iemaņas. Bērniem ar autiska spektra traucējumiem ergoterapeits var palīdzēt arī ar sensorās integrācijas vingrinājumiem.

Ārstēšanas procesa strukra un metodes:

Ergoterapija ir vērsta uz zaudēto/traucēto spēju atjaunošanu, izmantojot roku vingrinājumus, sensoro stimulāciju, veicot reālas vai imitētas aktivitātes.

Papildus sadarbība:

ļoti liela loma ir sadarbībai ar citiem speciālistiem (ārstējošo ārstu, fizioterapeitu u.c.), ģimenes locekļiem, aprūpētājiem, arī brīvprātīgajiem.

Linda Panova

Linda Panova

Fizioterapeits

Speciālists ar augstāko medicīnisko izglītību, kas parasti strādā, sadarbojoties ar atbilstošās specialitātes ārstu (ģimenes ārstu, ķirurgu, neirologu, rehabilitologu, ergoterapeitu, logopēdu, protēzistu- ortopēdistu). Fizioterapeits strādā ar pacientiem, kuriem ir balsta un kustību aparāta problēmas, sirds un asinsvadu, elpošanas problēmas, kā arī pacientiem, kuriem nepieciešama stājas korekcija.

Metodes:

Muskulatūras un locītavu fiziskā izmeklēšana, sāpju un fiziskās nespējas cēloņa noteikšana. Saslimšanu un traumu gadījumā veic pacienta rehabilitāciju. Palīdz izveidot rehabilitācijas plānu arī bērnu attīstības problēmu gadījumā.

Ilonija Ilgaža

Ilonija Ilgaža

Ilze Sproģe

Ilze Sproģe

Speciālais pedagogs

Atbalsta personāla speciālists, kurš sadarbojas ar pedagogiem, skolas psihologu, logopēdu, sociālo pedagogu un pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju.

Darbības izpausmes:

  1. Izvērtē sākumskolas skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus, nosaka skolēnu specifisko mācīšanās traucējumu veidu un organizē atbilstošu korekcijas darbu. Ar pamatskolas skolēniem strādā tikai tad, ja skolēnam ir atbilstošs Valsts medicīniski pedagoģiskās komisijas slēdziens par speciālo korekcijas metožu izmantošanas nepieciešamību mācību procesā.
  2. Organizē individuālas konsultācijas un grupu speciālās korekcijas nodarbības.
  3. Sniedz konsultācijas skolotājiem un skolēnu vecākiem par skolēnu specifisko mācīšanās traucējumu izraisītām problēmām, savā darbā ievēro konfidencialitāti.
Anna Gubermane

Anna Gubermane

Sociālais darbinieks

Speciālists ar profesionālu izglītību, kas palīdz sarežģītu sociālo problēmu risināšanā cilvēkiem vai ģimenēm. Galvenā nozīme ir sociālajam darbam, ko veic pašvaldību sociālie darbinieki sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem un palīdzošo profesiju pārstāvjiem.

Sociālie darbinieki, piesaistot arī citus speciālistus, piemēram, psihologus, strādā, lai palīdzētu ģimenēm un cilvēkiem risināt dažādas krīzes situācijas, nokārtotu sociālos pabalstus, palīdzētu piesaistīt nepieciešamo palīdzību.

Agnese Bišulāce

Agnese Bišulāce

Mākslu terapijas. Mūzikas terapeits

Mākslu terapijas (mūzikas terapija, vizuāli-plastiskā mākslas terapija, deju un kustību terapija, drāmas terapija) izmanto dažādas mākslu metodes, lai sasniegtu psihoterapeitisku mērķi - palīdzētu cilvēkam izpaust viņa domas un jūtas, risinātu viņa dzīves grūtības, veicinātu personības izaugsmi, uzlabotu garīgo veselību. Visas mākslu terapijas metodes var tikt izmantotas darbā ar cilvēkiem ar autiska spektra traucējumiem, taču katrai metodei ir arī savi ierobežojumi. 

Mūzikas terapija

Tiek izmantoti dažādi muzikālās izpausmes līdzekļi – mūzikas instrumenti, balss, dziedāšana, bieži vien arī kustības. Pasīvā mūzikas terapija ietver mūzikas klausīšanos, aktīvā – mūzikas radīšanu. Mūzikas terapiju lieto bērniem, kuriem ir traucēta valodas, motorikas vai kognitīvā attīstība. Speciālas brīvās improvizācijas metodes palīdz paplašināt viņu kustību koordināciju (kāju, roku un mutes motorās spējas). Var attīstīt lielāku dzirdes uzmanību un sekmēt valodas attīstību. Mūzikas terapija var palīdzēt bērniem ar autiska spektra traucējumiem izprast vokalizācijas izmantošanu komunikācijai (t.i. – bērns saprot, ar kādu nolūku mēs ar skaņām vēršamies cits pie cita). Var būt piemērota arī pavisam maziem bērniem.

Sandra Barsineviča

Sandra Barsineviča

Astra Gilnere

Astra Gilnere

Mākslu terapijas. Drāmas terapeits

Mākslu terapijas (mūzikas terapija, vizuāli-plastiskā mākslas terapija, deju un kustību terapija, drāmas terapija) izmanto dažādas mākslu metodes, lai sasniegtu psihoterapeitisku mērķi - palīdzētu cilvēkam izpaust viņa domas un jūtas, risinātu viņa dzīves grūtības, veicinātu personības izaugsmi, uzlabotu garīgo veselību. Visas mākslu terapijas metodes var tikt izmantotas darbā ar cilvēkiem ar autiska spektra traucējumiem, taču katrai metodei ir arī savi ierobežojumi. 

Drāmas terapija

Izmanto teātra metodes, izspēlējot dažādas situācijas. Daudz izmanto roku lelles, pirkstiņlelles, maskas u.c. līdzekļus, kas palīdz iejusties dažādās lomās, izspēlēt un atainot gan situācijas no reālās dzīves, gan izdomātus sižetus. Ļauj bērnam paraudzīties uz savu dzīvi no malas, apgūt jaunus lomu un uzvedības modeļus, trenēties drošā vidē meklēt risinājumus reālām grūtībām. Psihodrāma ir piemērota bērniem, kuri spēj simboliski spēlēties. Nebūs piemērota pavisam maziem bērniem vai bērniem, kuriem ir arī garīgās attīstības traucējumi.

Kristīne Zalcmane

Kristīne Zalcmane

Mākslu terapijas. Deju un kustību terapeits

Mākslu terapijas (mūzikas terapija, vizuāli-plastiskā mākslas terapija, deju un kustību terapija, drāmas terapija) izmanto dažādas mākslu metodes, lai sasniegtu psihoterapeitisku mērķi - palīdzētu cilvēkam izpaust viņa domas un jūtas, risinātu viņa dzīves grūtības, veicinātu personības izaugsmi, uzlabotu garīgo veselību. Visas mākslu terapijas metodes var tikt izmantotas darbā ar cilvēkiem ar autiska spektra traucējumiem, taču katrai metodei ir arī savi ierobežojumi. 

Deju un kustību terapija

Deju un kustību terapijā tiek izmantota deja, dažādi kustību vingrinājumi un spēles, kā arī dažādi rekvizīti (lakati, bumbas u.c.). Deju un kustību terapija palīdz apzināties savu ķermeņa paštēlu, mazināt ķermeņa sasprindzinājumu, veicina emociju apzināšanos un regulāciju, uzlabo komunikāciju. Var būt izmantojama arī ar nerunājošiem bērniem, palīdzot veidot kontaktu caur kustībām. Var nebūt piemērota pavisam maziem bērniem ar autiska spektra traucējumiem.

Santa Grinfelde

Santa Grinfelde

Rūta Marherte

Rūta Marherte

Mākslu terapijas. Vizuāli – plastiskās mākslas terapeits

Mākslu terapijas (mūzikas terapija, vizuāli-plastiskā mākslas terapija, deju un kustību terapija, drāmas terapija) izmanto dažādas mākslu metodes, lai sasniegtu psihoterapeitisku mērķi - palīdzētu cilvēkam izpaust viņa domas un jūtas, risinātu viņa dzīves grūtības, veicinātu personības izaugsmi, uzlabotu garīgo veselību. Visas mākslu terapijas metodes var tikt izmantotas darbā ar cilvēkiem ar autiska spektra traucējumiem, taču katrai metodei ir arī savi ierobežojumi.

Vizuāli – plastiskās mākslas terapijā

Cilvēks tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izpausmes veidu. Svarīgs ir gan radošais process, gan rezultāts, gan arī sekojošā saruna ar mākslas terapeitu. Mākslas terapijai var būt dažādi mērķi: gan konkrētu simptomu mazināšana, gan emociju izpausme un regulācija, gan arī sevis apzināšanās un komunikācijas pilnveidošana. Šis terapijas veids ir sevišķi piemērots cilvēkiem, kuri cenšas ar mākslas palīdzību izpaust savas izjūtas. Šī terapija var nebūt piemērota maziem bērniem, bērniem, kam papildus autiska spektra traucējumiem ir arī garīgās attīstības traucējumi, bērniem, kam vājas smalkās motorikas vai saasināta sensorā jūtīguma dēļ ir nepatika pret darbošanos ar mākslas materiāliem. Jāņem vērā, ka bērniem var būt arī alerģijas pret kādu no mākslas materiāliem. 

Anda Lāse

Anda Lāse

Linda Panova

Linda Panova

Mākslu terapijas. Smilšu spēles terapeits

Mākslu terapijas (mūzikas terapija, vizuāli-plastiskā mākslas terapija, deju un kustību terapija, drāmas terapija) izmanto dažādas mākslu metodes, lai sasniegtu psihoterapeitisku mērķi - palīdzētu cilvēkam izpaust viņa domas un jūtas, risinātu viņa dzīves grūtības, veicinātu personības izaugsmi, uzlabotu garīgo veselību. Visas mākslu terapijas metodes var tikt izmantotas darbā ar cilvēkiem ar autiska spektra traucējumiem, taču katrai metodei ir arī savi ierobežojumi.

Smilšu spēles terapija

Balstoties uz K.G.Junga teoriju, tiek izmantotas speciālas kastes smiltīm un spēļu mantiņu, figūriņu komplekts. Šadā spele var palīdzēt simboliskā līmenī parstrādāt psihi traumejošas situācijas, ar radošas pašizpausmes palīdzību atbrīvoties no negatīvas emocionālas pieredzes. Piemērota tikai bērniem, kuriem ir labs intelekts, spēja simboliski domāt. Bērnam ar AST var uzlaboties iztēle, paplašināties spēlēšanas iemaņas. 

Ilze Reinfelde

Ilze Reinfelde

Marika Ekarte

Marika Ekarte